یوزر کنترل پلاک خوان کیان برای برنامه نویسان دات نت

امکانات یوزر کنترل پلاک خوان کیان

  • امکان استفاده بدون محدودیت در تعداد در نرم افزار
  • ذخیره سازی تنظیمات پلاک خوان در کنار پروژه و لود اتومات
  • امکان کار کرد در حالات تنها تصویر برداری , پلاک خوانی اتوماتیک و دستی
  • کالبراسیون سریع
  • دقت پلاک خوانی بالا
  • ذخیره سازی تصاویر در کنار پروژه در فرمت استاندارد
  • خروجی تصویر و متن پلاک
Functions

تابع NgmRealOnlyFrame تصویر فریم جاری را به صورت Bitmap بر می گرداند

تابع NgmRealOnlyFramePhat تصویر را در کنار پروژه ذخیره می کند و آدرس فایل را بر میگرداند

تابع NgmStartWorkLpr جهت آغاز روند اتصال و پلاک خوانی

تابع NgmManullPlat در صورتی که پلاک خوان در حالت دستی قرار داشته باشد از فریم جاری پلاک خوانی کرده و کلاس LastPlatFind را خروجی میدهد

Properties

متغیر NgmImageSave باعث می شود که نرم افزار در هر بار پلاک خوانی تصویر را در کنار پروژه ذخیره نماید

متغیر NgmDefultNameSettingAdd یک نام دلخواه که به به نام فایل تنظیمات هر یوزر کنترل افزوده می شود

متغیر NgmCamNumber فقط خواندی است وشماره دوربین تنظیم شده را بر می گرداند

متغییر NgmPointCamDefult فقط خواندنی است و مختصات تنظیم شده را بر می گردان

متغیر NgmCamLogin1Out0 فقط خواندنی است و نوع ورود ویا خروج تنظیم شده را بر میگرداند True به معنی ورود

متغیر NgmNoplate0Auto1Manull2 برای تنظیم عمل کرد یوزر کنترل عدد ۰ بدون پلاک خوانی ۱ پلاک خوانی اتوماتیک و ۲ پلاک خوانی دستی

کلاس خروجی LastPlatFind

تصویر پلاک public Bitmap PlateBitmap { get; set; }
متن پلاک public string PlateStr { get; set; }
میزان صحت public float PlateConf { get; set; }
آدرس تصویر ذخیره شده public string PhatImg { get; set; }
جهت حرکت خودرو True ورود False خروج Null عدم شناسایی public bool? Move { get; set; }

Event

رخداد NgmFindObjectInRoi هنگامی که یک شیع متحرک با توجه به میزان حساسیت تنظیم شده مشاهده گردد در Sender خود حاوی تصویر فریم جاری است

رخداد NgmPlaetDetect هنگامی که یک پلاک خودرو شناسایی می شود در Sender خود حاوی کلاس LastPlatFind است

رخداد NgmStopBeforTryAllReplay هنگامی که تصویر دوربین قطع شده و به میزان تعداد تلاش ست شده نتوانسته به دوربین متصل شود در این حالت دیگر برای اتصال به دوربین تلاشی انجام نمی گیرد